Søk i denne bloggen

tirsdag 11. mai 2010

Infolitseminar mandag 10.mai

Nå er alle i gruppa representert med sin egen blogg, samlet på Netvibes, der vi oppsummerer hver for oss inntrykkene og tankene etter hvert møte.
Birgithe gikk gjennom noen eksempler på hvordan skolebibliotekarer kommer inn med veiledning i informasjonskompetanse på ulike klassetrinn og fra ulike innfallsvinkler. Eksemplene har vi samlet i et felles dokument på Google Docs. Her skal alle bidra og eksempelsamlingen vil utvides etterhvert. Det var godt å komme ned på jorda og gå gjennom konkrete eksempler i et ellers ganske svevende forum - og gjennomgangen avdekket igjen at vi tenker ulikt om mange ting.
Jeg blir forøvrig mer og mer forvirret etter hvert møte. Men kaos er vel en bra ting - og det setter hvertfall tankevirksomheten i sving.

Fredag 21.mai var jeg på fagforum for skolebibliotekarer i Akershus, og hørte på norsklektor Ingunn Kjøl Wiigs interessante gjennomgang av nettverket som hun har grunnlagt: d&b - Del det du har, bruk det du får. Der ligger allerede Birgithe og Siv-Marits undervisningsopplegg i informasjonskompetanse. Her kunne sikkert våre eksempler som vi samler i dokumentet vårt også legges til. Nettverket er stort, og blir stadig større. Det er en fin arena for å styrke samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekarer.

tirsdag 20. april 2010

Infolitseminar 12.april

Det første møtet jeg deltok på, 12.april, var seminarets tredje.
Tord Høivik gjennomgikk litt av forrige møtes diskusjoner - gruppa hadde begynt med å gå gjennom definisjoner av begrepet informasjonskompetanse, og hadde studert artikkelen Information literacy på wikipedia - men de kom frem til at vi skulle la definisjonen ligge litt, og heller se på hva vi konkret mener informasjonskompetanse er.
Hvilken adferd og hvilke ferdigheter har man når man er informasjonskompetent?
På hvilket nivå bør elever og studenter ligge når det gjelder informasjonskompetanse, og hvordan får vi veiledet dem dit?

Deltakerene på seminaret er stort sett bibliotekarer - fra grunnskole, videregående skole og høgskole. Vi jobber med informasjonskompetanse på helt ulike nivå til daglig. Selv om vi tenker stort, fører de ulike utgangspunktene våre til at vi får ulike perspektiver. På høgskolenvå ser de at informasjonskompetansen må gjøres fagspesifikk for de enkelte fag. Det funker ikke å lage noe generellt undervisningeopplegg eller generelle mål på dette nivået, her må det meste knyttes til faget. Til og med kildelister og siteringsteknikk varierer i ulike fagmiljøer.
I videregående skole tenker jeg at vi skal lære elevene en generell holdning og bevissthet knyttet til informasjonssøking, kildekritikk og kildehenvisning. Jeg tror elevene bør drilles regelmessig i disse ferdighetene, i flere ulike fag, men allikevel med forholdsvis lik tilnærming. Elevene må få inn informasjonskunnskapen når de har bruk for den, i ulike fag og oppgaver. Det de lærer i én kontekst kan de få god bruk for i en annen. Og når de senere kommer på høgskoler og universiteter skal de ha et godt grunnlag for å lære seg den fagspesifike informasjonskompetansen for sitt studium.

Så snakket vi litt rundt hvordan samarbeidet mellom bibliotekarer og lærere kunne bli bedre. Vi bibliotekarer vil jo så gjerne bidra med det vi kan, og ser ofte hvor uselvstendige elevene er når de kommer til biblioteket for å finne informasjon. Jeg tenker ofte at jeg skulle vært med tidligere i prosessen og kanskje fått veiledet klassen samlet idet en oppgave blir presentert. I skranken, når elevene kommer i store puljer og har begrenset med tid, blir det ikke lett å få veiledet i det hele tatt. Det blir ofte til at vi gjør klar bøker og annet stoff til dem, istedet for å lære dem hvordan de kan finne det selv. I læreplanverket for kunnskapsløftet finner vi i flere fag kompetansemål som beskriver innhenting, vurdering og bruk av kilder. Dette er altså ting som elevene skal igjennom. Og skolebibliotekarene vil mer enn gjerne bidra.